اخبار - عبدالحسین زرین کوب | کتاب نیوز

زرین کوب با تألیف این مقاله قصد داشته است مجموعه‌ای ترتیب دهد که از درازگویی‌ها و تحقیقات پر دامنه دیگر محققان به دور باشد و شعر پیشینیان را برای جوانان آسان‌فهم کند. نثر با کاروان حله ادیبانه است. باید گفت که این اثر طلیعه تحقیقات پر دامنه و عالمانه زرین کوب است .
۱۶ مهر ۱۳۸۷ - ۱۴:۲۴