سال 2015 پر از حرف‌های پوچ و کلمات توخالی بود اما کتاب‌های حقیق

گفتگو با شمس آل احمد

جلال و شمس برادرند. در این فیلم کوتاه شمس به خاطراتی از فیلان

گفتگو با شمس آل احمد

جلال و شمس برادرند. در این فیلم کوتاه شمس به خاطراتی از فیلان

گفتگو با شمس آل احمد

جلال و شمس برادرند. در این فیلم کوتاه شمس به خاطراتی از فیلان

گفتگو با شمس آل احمد

جلال و شمس برادرند. در این فیلم کوتاه شمس به خاطراتی از فیلان
فرصت کم است و این راه طولانی ست
اگر از دانشگاه تهران بپرسند که ما می‌خواهیم نوع سؤالات امتحانی ملک‌الشعراء بهار یا بدیع‌الزمان
اگر از دانشگاه تهران بپرسند که ما می‌خواهیم نوع سؤالات امتحانی ملک‌الشعراء بهار یا بدیع‌الزمان فروزانفر یا خانم فاطمة سیّاح را بدانیم، آیا دانشگاه تهران یک نمونه
...
گزارشی از بازار نشر 2015
سال 2015 پر از حرف‌های پوچ و کلمات توخالی بود اما کتاب حتی قدرتمند توانستند به موفقیت برسند. خود صنعت هم شاهد یک کتاب پیروزی بود چون تعداد کتاب‌های فیزیکی فروخته شده از کتاب‌های الکترونیکی کیندل بالاتر بود. بعد از 10 سال سکوت، کازوئو ایشیگورو بازگشت و خوانندگانش ...
گزارشی از بازار نشر 2015
سال 2015 پر از حرف‌های پوچ و کلمات توخالی بود اما کتاب حتی قدرتمند توانستند به موفقیت برسند. خود صنعت هم شاهد یک کتاب پیروزی بود چون تعداد کتاب‌های فیزیکی فروخته شده از کتاب‌های الکترونیکی کیندل بالاتر بود. بعد از 10 سال سکوت، کازوئو ایشیگورو بازگشت و خوانندگانش ...